Aviso legal

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals incorporades en aquest document seran tractades per DISTRIBUCIONS DEL MOIANÈS, S.L. (Responsable del Tractament), amb la finalitat de mantenir una relació comercial i les conservarà mentre es mantingui aquesta relació. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal, ni es realitzarà cap transferència internacional sense el seu consentiment previ. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a DISTRIBUCIONS DEL MOIANÈS, S.L. amb domicili CALLE BARCELONES, 10, 08140 CALDES DE MONTBUI, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a sergi@grupmoianes.com, junt amb una fotocòpia del seu DNI indicant el tipus de dret que vol exercir. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a agpd.es.

De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos personales incorporados en este documento serán tratados por DISTRIBUCIONS DEL MOIANÈS, S.L. (Responsable del Tratamiento), con el fin de mantener una relación comercial y las conservará mientras se mantenga esta relación. No se comunicarán los datos a terceros, excepto por obligación legal, ni se realizará ninguna transferencia internacional sin su consentimiento previo. Así mismo, se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a DISTRIBUCIONS DEL MOIANÈS, S.L. con domicilio CALLE BARCELONES, 10, 08140 CALDES DE MONTBUI, (Barcelona) o enviando un correo electrónico a sergi@grupmoianes.com, junto con una fotocopia de su DNI indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.